Logo Businesshuis
 • 1
Het nieuwe netwerken
Banner-1200-bovenin
Algemene voorwaarden

­ ALGEMENE VOORWAARDEN BUSINESSHUIS

 

DEEL A     GEBBRUIKERSVOORWAARDEN

 

1.              Algemene Voorwaarden

1.1            Dit zijn de Algemene Voorwaarden van www.businesshuis.nl en alle andere websites die de BusinessHuis domeinnaam bevat, eigendom van BusinessHuis  v.o.f., statutair gevestigd te (2013 GB) Haarlem aan het adres Hasselaersplein 3, Nederland, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 60231483.

1.2            De Algemene Voorwaarden bestaan uit twee gedeelten:
-  Deel A is van toepassing op ieder gebruik van de Site en het Platform, alsook daarop beschikbare diensten.
-  Deel B is van toepassing op Aanvullende Diensten in welke geval de specifieke bepalingen van Deel B in     geval van conflict of strijdigheid met Deel A voorrang heeft.
                 

2.              Definities

2.1            In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

a. Aanmelden: het zich op het Platform als Gebruiker aanmelden ter registratie ten behoeve van het toegewezen krijgen van een Account;
b. Aanvullende Diensten: de door BusinessHuis via het Platform aangeboden diensten in aanvulling op het standaard gebruik van het Platform;
c. Account: de na voltooiing van het registratieproces aan de Gebruiker toegekende unieke gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee de Gebruiker zich toegang tot het Platform kan verschaffen en een Profiel kan aanmaken;
d. Betaald Profiel: een Profiel van een Gebruiker met de standaard functionaliteiten die via het Platform worden aangeboden, aangevuld met nader overeengekomen Aanvullende Diensten;
e. Betalende Gebruiker: en Gebruiker die Aanvullende Diensten afneemt;
f. Content: de door een Gebruiker op de Site en het Platform geplaatste informatie en materialen, zoals doch niet beperkt tot teksten, berichten, foto's, video's en links.
g. BusinessHuis: BusinessHuis  v.o.f., statutair gevestigd te (2013 GB) Haarlem aan het adres Hasselaersplein 3, Nederland, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60231483.
h. Gebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich heeft Aangemeld, zijnde een ondernemer, bedrijf of organisatie;
i. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden;
j. Platform: het afgeschermde gedeelte van de Site, waartoe alleen Gebruikers toegang hebben gericht op de van toepassing zijnde regio;
k. Standaard Profiel: een Profiel van een Gebruiker met de standaard functionaliteiten die via het Platform worden aangeboden voor de van toepassing zijnde regio;
l. Overeenkomst: de overeenkomst Aanvullende Diensten met inbegrip van de bijbehorende bijlagen;
m. Profiel: het persoonlijke profiel dat de Gebruiker na het aanmaken van een Account aanmaakt en op ieder later moment kan bewerken/aanvullen, waarin informatie wordt gegeven over o.a. de Gebruiker;
n. Site: de websites www.BusinessHuis.nl en www.BusinessHuis.com en BusinessHuis domeinnamen met andere extensies en eventueel mobiele  en andere elektronische toepassingen;

3.              Missie en  standaard diensten BusinessHuis

3.1            De missie van BusinessHuis is om ondernemers, bedrijven en organisaties met elkaar te verbinden om samen sterker te staan. Om deze missie te realiseren  verschaffen we toegang tot een Platform aan Gebruikers, in de vorm van de Site, zonder dat er aan de Gebruikers een fysieke drager met de programmatuur van de Site of het Platform ter beschikking wordt gesteld.

3.2            Op het Platform kunnen ondernemers, bedrijven en organisaties met elkaar in contact komen met als doel inspiratie op te doen, relaties te leggen en de business uit te breiden. BusinessHuis biedt onder andere een overzicht van de adviesbedrijven, zakelijke evenementen, werkplekken/vergaderlocaties en netwerkorganisaties in de regio.

3.4            BusinessHuis faciliteert slechts het contact tussen Gebruikers. BusinessHuis is nooit partij bij een eventuele overeenkomst die tot stand komt tussen Gebruikers dankzij BusinessHuis, tenzij BusinessHuis hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk mee instemt.

3.3            De Site biedt een algemeen gedeelte dat voor iedere internetgebruiker zichtbaar is en een afgeschermd gedeelte, het Platform, waartoe alleen Gebruikers toegang hebben. Dit afgeschermde gedeelte bevat onder meer Profielgegevens van Gebruikers en andere in het kader van het gebruik van het Platform door BusinessHuis of Gebruikers geplaatste Content.

4.               Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

4.1            Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Site en het Platform, alsook daarop beschikbare diensten, waaronder onder meer: het aanmaken en bewerken van het eigen Profiel; het inzien, opslaan, doorsturen, reageren en anderszins gebruiken van informatie op Profielen van andere Gebruikers alsmede het reageren daarop; het plaatsen, inzien, opslaan, doorsturen, anderszins gebruiken van functionaliteiten op het Platform; het plaatsen, inzien, opslaan, doorsturen en anderszins gebruiken van overige informatie op de Site; en het accepteren of op andere wijze gebruiken van eventuele Aanvullende Diensten.

4.2            De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.3            Door u aan te melden voor een Account voor gebruik van het Platform en onze diensten, op welke wijze dan ook, aanvaardt u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden zoals omschreven onder artikel 4.1 van deze Algemene Voorwaarden, alsmede de toepasselijkheid van de overige van toepassing zijnde voorwaarden en reglementen van BusinessHuis. Ook garandeert u dat u zich aan deze Algemene Voorwaarden zal houden. Ook na blokkering van uw Account blijven deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

4.4            BusinessHuis heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen. BusinessHuis zal u informeren als de Algemene Voorwaarden gewijzigd zijn en de meest recente versie aan u ter beschikking stellen. Indien u uw Account voortzet, aanvaardt u de toepasselijkheid van deze gewijzigde Algemene Voorwaarden. Wanneer u niet akkoord kunt gaan met de wijzigingen, kunt u het gebruik van het Platform beëindigen door uw Account te sluiten.

5.              Aanmelden, Account en accountbeveiliging

5.1            Om gebruik te kunnen maken van het Platform, dient u een eigen Account aan te maken op de manier zoals beschreven op het Platform. BusinessHuis kan naar eigen inzicht bepalen of u al dan niet een Account zal worden verstrekt.

5.2            Het is slechts toegestaan één Account per ondernemer, bedrijf of organisatie aan te maken. Een Account moet worden geregistreerd met een geldig persoonlijk emailadres dat u regelmatig bezoekt.

5.3            U staat er jegens BusinessHuis voor in dat de informatie die u aan BusinessHuis verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder uw bedrijfs/organisatiegegevens zoals de naam, het vestigingsadres, het e-mailadres en dergelijke. U stemt ermee in dat wij alle gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van uw Account, het optimaliseren van uw gebruik van het Platform en uw Profielen onze dienstverlening en onze Aanvullende Diensten.

5.4            Om u of uw bedrijf Aan te melden voor gebruik van het Platform, moet u 18 jaar of ouder zijn of, als u jonger bent dan 18 jaar, moet u toestemming hebben van uw ouders of voogd voor het Aanmelden. Door u of uw bedrijf aan te melden en deze Algemene Voorwaarden te accepteren, garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent of toestemming hebt van uw ouders of voogd voor het Aanmelden voor een Account.

5.5            Indien u zich Aanmeldt voor een Account voor uw bedrijf of organisatie, dient u bevoegd te zijn dit bedrijf extern te vertegenwoordigen. U mag geen bedrijf Aanmelden, indien u niet bevoegd bent dit bedrijf te vertegenwoordigen.  Door een bedrijf  Aan te melden en deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeert u dat u bevoegd bent dit bedrijf extern te vertegenwoordigen.

5.6            U mag geen Account aanmaken op naam of met een naam van een andere persoon/ander bedrijf/andere organisatie, tenzij die andere persoon u daarvoor toestemming heeft gegeven. U dient uw eigen naam of de naam van uw bedrijf of organisatie te gebruiken als gebruikersnaam.

5.7            Accounts mogen alleen aangemaakt worden door ondernemers, bedrijven of organisaties. Privé Profielen worden verwijderd. Onder Privé Profielen worden verstaan: niet zakelijke Profielen.

5.8            U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord van uw Account voor anderen en u zult anderen geen toegang verlenen tot het Platform met behulp van uw Account. U bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen uw Account gebruiken, met of zonder uw toestemming of wetenschap in de periode voorafgaand aan het moment dat u ons op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik.

5.9            U mag op elk gewenst moment uw Account beëindigen door gebruik te maken van de procedure zoals beschreven staat op het Platform. U heeft dan geen toegang meer tot het Platform en de door u op uw Profiel opgeslagen gegevens.

5.10          BusinessHuis kan naar eigen inzicht bepalen dat uw Account wordt geblokkeerd. Het is niet toegestaan u alsdan Aan te melden voor een nieuw Account.

6.              Het delen van informatie, bestanden, gegevens en/of materialen

6.1            BusinessHuis brengt de communicatie tussen Gebruikers onderling  via het Platform tot stand, maar reguleert deze niet  inhoudelijk. BusinessHuis heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de verschillende onderdelen van (de informatie op) de Profielen. BusinessHuis geeft dan ook geen garanties ten aanzien van het handelen van de Gebruikers en de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door Gebruikers beschikbaar worden gesteld. BusinessHuis aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van het handelen door Gebruikers op de Site of het Platform noch aanvaardt BusinessHuis aansprakelijkheid ten aanzien van door Gebruikers geplaatste Content op de Site of op het Platform.

6.2            Uw privacy is erg belangrijk voor BusinessHuis. Om die reden heeft BusinessHuis een Privacy Reglement opgesteld over hoe wij informatie verzamelen en hoe wij gebruik maken van deze informatie. Wij adviseren u het Privacy Reglement van BusinessHuis door te nemen en te gebruiken om geïnformeerde beslissingen te nemen omtrent de informatie, bestanden, gegevens en/of materialen die u deelt via uw Profiel.

6.3            U bepaalt zelf hoe deze informatie, bestanden, gegevens en/of materialen worden gedeeld door de wijze waarop u uw Profiel inricht en de wijze waarop u gebruik maakt van het Platform.

6.4            Wanneer u informatie, bestanden, gegevens en/of materialen bekend maakt door middel van uw Profiel, of op andere wijze op het Platform ter beschikking stelt, gaat u ermee akkoord dat deze informatie, bestanden, gegevens en/of materialen volledig toegankelijk zijn voor en gebruikt, opgeslagen, gekopieerd kunnen worden door andere Gebruikers, alsmede dat een deel van uw gegevens en materialen ook toegankelijk is voor alle bezoekers van de Site. U erkent dat de mogelijkheid aanwezig is dat deze informatie, bestanden, gegevens en/of materialen door derden wordt gebruikt op een manier die in strijd is met deze Algemene Voorwaarden. BusinessHuis is niet aansprakelijk voor handelen van derden in strijd met deze Algemene Voorwaarden, de wet of voor ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van de door u op het Platform beschikbaar gestelde informatie, bestanden, gegevens en/of materialen.

6.5            Teneinde uw gebruik van het Platform te verbeteren, verleent u BusinessHuis door het beschikbaar stellen van de gegevens, informatie, bestanden of andere materialen die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten aan BusinessHuis via het Platform, al dan niet via uw Profiel, automatisch een niet-exclusieve, wereldwijde, onbeperkte, sublicentieerbaar en royalty-free recht om deze informatie in het kader van het Platform te kopiëren, te publiceren, te verwijderen, te behouden, te verveelvoudigen, te analyseren, of op andere wijze te gebruiken en te commercialiseren,  waaronder gebruik voor marketing- en/of promotiedoeleinden in verband met het Platform, zonder verdere toestemming, kennisgeving en/of recht op (schade)vergoeding aan u of aan derden. Deze licentie eindigt op het moment dat u of BusinessHuis de desbetreffende gegevens, informatie, bestanden of andere materialen verwijdert van het Platform.

6.6            U kunt de informatie, bestanden, gegevens en/of materialen op uw Profiel te allen tijde verwijderen, met dien verstande dat het niet mogelijk is informatie te verwijderen, indien u de informatie hebt gedeeld met andere Gebruikers en deze andere Gebruikers de informatie hebben opgeslagen, gekopieerd of op andere manier hebben gebruikt. Wanneer u informatie van uw Profiel verwijdert, wordt deze verwijderd op een manier die vergelijkbaar is met het legen van een prullenbak op een computer. De gegevens kunnen in enige mate aanwezig blijven in backup versies van het Platform.

6.7            U bent volledig en als enige verantwoordelijk voor al het gebruik dat u van het Platform maakt, waaronder begrepen het beschikbaar stellen en verzenden van informatie, bestanden, gegevens en/of materialen via het Platform. Door het verstrekken van informatie, bestanden, gegevens en/of materialen aan ons, al dan niet via het Platform, verklaart en garandeert u dat u recht heeft om de informatie te verstrekken en dat de informatie juist, niet vertrouwelijk, en niet in strijd is met de contractuele beperkingen of andere rechten van derden. Het is uw verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat de informatie op uw Profiel accuraat is en geen inbreuk maakt op rechten van Gebruikers of derden. U vrijwaart BusinessHuis volledig voor alle aanspraken van Gebruikers of derden die voortvloeien uit het feit dat de door u aan BusinessHuis ter beschikking gegeven gegevens, informatie, bestanden of andere materialen inbreuk maken op een geldend recht van een Gebruiker of derde of anderszins onrechtmatig zijn jegens Gebruikers of derden.

6.8            Indien u via het Platform een toepassing gebruikt, wordt uw Profiel en door u aan BusinessHuis verstrekte informatie gedeeld met deze toepassing, althans de eigenaar daarvan.

6.9            Indien u informatie, bestanden, gegevens en/of materialen verzamelt van andere Gebruikers, dat dient u vooraf hun toestemming te krijgen, duidelijk te maken dat u en niet BusinessHuis de gegevens verzamelt en op welke wijze u de gegevens zal bewaren en gebruiken.

6.10          Ingevolge artikel 6.6 is BusinessHuis te allen tijde gerechtigd de door u op het Platform geplaatste informatie, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, bedoeld of onbedoeld.

6.11          Indien uw Account wordt geblokkeerd, of u vanwege andere redenen geen gebruik meer kan maken van uw Profiel heeft u geen toegang meer tot de op het Platform geplaatste informatie, bestanden, gegevens en/of materialen, zonder verdere toestemming, kennisgeving en/of recht op (schade)vergoeding aan u of aan derden. BusinessHuis is op geen enkele wijze verplicht deze informatie, bestanden, gegevens en/of materialen weer toegankelijk te maken. 

6.12          BusinessHuis is op geen enkele wijze verplicht jegens de Gebruikers een backup te maken van uw Profiel, enige informatie, bestanden, gegevens en/of materialen op uw Profiel of andere door u op het Platform geplaatste informatie, bestanden, gegevens en/of materialen of deze op enige andere wijze ten behoeve van de Gebruikers te bewaren. BusinessHuis adviseert u zelf een back up te maken, indien gewenst.

7.              Gebruik van het Platform

7.1            BusinessHuis spant zich in het gebruik van het Platform veilig en netjes te houden, maar kan te dienaangaande niets garanderen. In het kader van deze inspanningsverplichting dienen alle Gebruikers zich aan de volgende regels te houden:

 • U staat er voor in dat u bevoegd bent om gebruik te maken van het Platform;

 

 • U staat er voor in dat u te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden zult nakomen, alsmede alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van het Platform zult nakomen;
 • U staat er voor in dat u het Platform zult gebruiken conform de doeleinden van het Platform;

 

 • De activiteiten die u verricht in het kader van het Platform mogen niet:
 • op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn, waarbij gebruik of misbruik van andermans identiteit, gegevens of foto’s wordt aangemerkt als misleidend;
 • inbreuk maken op rechten van BusinessHuis of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
 • in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening, richtlijn of andere toepasselijke regelgeving;
 • in strijd zijn met de algemeen bekende netetiquette en niet ongepast of aanstootgevend zijn;
 • in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden;
 • het karakter hebben van pesten, intimideren, bedreigen, beledigen, discrimineren of lastigvallen van andere Gebruikers;

 

 • zien op het informatie verspreiden, toegankelijk maken en/of aanbieden met een pornografische inhoud  waaronder mede – doch niet uitsluitend – begrepen webpagina’s met pornografische afbeeldingen, banners die reclame maken voor andere websites met een dergelijke inhoud of de distributie van toegangscodes voor voornoemde websites;
 • aansporen tot dan wel verband houden met illegale activiteiten of activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor BusinessHuis  of derden;
 • virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Site, het Platform en/of de computersystemen van BusinessHuis te omzeilen;
 • gericht zijn op het zogenaamde “hacken”, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden;
 • aansporen tot dan wel verband houden met activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van BusinessHuis dan wel enige andere server aangesloten op het internet – doch niet uitsluitend  - verwijzingen naar c.q. het aanbieden van zogenaamde “pirated software”, “hacker”-programma’s, “hacker”-archieven of “warez”-sites;
 • zien op het informatie vergaren van andere Gebruikers  via geautomatiseerde middelen zoals door het oogsten van bots, robots, spiders of schrapers;
 • zien op “framing”, “spiegelen” of op andere wijze simuleren van het uiterlijk of de functie van de Site en het Platform;
 • kunnen leiden tot storing, overbelasting of aantasting van de goede werking van het Platform (waaronder in ieder geval begrepen denial of  service-aanval);
 • een commercieel karakter hebben, zoals (niet limitatief), het plaatsen van advertenties, het versturen of op andere wijze plaatsen van ongeautoriseerde commerciële communicatie zoals reclame en spam en het bekendmaken of organiseren van promotionele acties, het organiseren van onwettige multi-levelmarketing; of
 • op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens BusinessHuis en/of een derde.
 • Het is niet toegestaan de volgende Content aan informatie, bestanden, gegevens en/of materialen openbaar te maken via uw Profiel of op andere wijze via het Platform (waarbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van BusinessHuis is of bepaalde Content wel of niet is toegestaan):

 

 • Content die discriminerend is ter zake van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
 • Content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
 • Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
 • Content die naar de mening van BusinessHuis in strijd is met de goede zeden of goede smaak, haatdragend is, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
 • Content waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
 • Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
 • Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van BusinessHuis of derden worden geschonden;
 • Content waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;
 • Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BusinessHuis commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of pyramide spelen;
 • Content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
 • Content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, richtlijn of andere toepasselijke regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;
 • of enige Content die niet past binnen de missie van het Platform.

 

Het staat BusinessHuis vrij verboden Content te verwijderen.

7.2            In het geval u constateert dat een andere Gebruiker in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden, willen we u verzoeken dit via de feedbackknop op de website te melden aan BusinessHuis. 

8.              Dienstverlening BusinessHuis

8.1            Hoewel BusinessHuis zich tot doel heeft gesteld het Platform zo optimaal mogelijk aan de Gebruikers ter beschikking te stellen, geeft BusinessHuis ter zake de toegang tot het Platform en de werking daarvan geen garanties. De Gebruiker aanvaardt het Platform en de Site zoals het is. BusinessHuis garandeert niet dat het Platform en het Profiel te allen tijde en zonder onderbrekingen, storingen, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn. Het buiten gebruik zijn van het Platform of het feit dat het Platform niet optimaal werkt, veroorzaakt op welke manier ook, kan nimmer grond zijn voor aansprakelijkheid van BusinessHuis jegens de Gebruikers.

8.2            De informatie, de functionaliteiten, de Content en de diensten die BusinessHuis (al dan niet via Gebruikers) op het Platform ter beschikking stelt, is bedoeld om Gebruikers de mogelijkheid te bieden met elkaar in contact te komen en informatie uit te wisselen. BusinessHuis kan niet garanderen dat de door haar aangeboden informatie, functionaliteiten, de Content en de diensten die BusinessHuis (al dan niet via Gebruikters) op het Platform  ter beschikking stelt juist, volledig, geschikt en niet-onrechtmatig is. BusinessHuis is volledig vrij in wat BusinessHuis op het Platform (al dan niet via Gebruikers) ter beschikking stelt en de wijze waarop BusinessHuis zulks vormgeeft. De Gebruikers hebben geen zeggenschap over of aanspraken op de ter beschikking te stellen informatie, functionaliteiten, content en diensten en de wijze waarop dit geschiedt. BusinessHuis is niet gehouden de informatie, functionaliteiten, de content of diensten die BusinessHuis op het Platform beschikbaar heeft gesteld aan de Gebruikers beschikbaar te houden voor Gebruikers.

8.3            Zo lang BusinessHuis het Platform ter beschikking stelt aan Gebruikers, zal BusinessHuis zich inspannen deze te updaten, verbeteren en de mogelijkheden en functionaliteiten uit te breiden. Het staat BusinessHuis te allen tijde volledig vrij de informatie en de functionaliteiten van het Platform te wijzigen of geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zulks naar eigen goeddunken, zonder dat er enige vorm van aansprakelijkheid ontstaat jegens de Gebruiker. BusinessHuis spant zich in om u zo optimaal te informeren over de wijzigingen van het Platform en in de toegang tot het Platform.

8.4            BusinessHuis heeft te allen tijde het recht om gebruik van het Platform en andere diensten verband houdende met het Platform te beperken, op te schorten of stop te zetten en/of  informatie, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, om wat voor reden dan ook, zulks naar eigen goeddunken, zonder dat er enige vorm van aansprakelijkheid ontstaat jegens de Gebruiker.

8.5            Indien u een Standaard Profiel aanmaakt heeft u toegang tot de standaard functionaliteiten die via het Platform worden aangeboden; Ingeval u Aanvullende Diensten afneemt die BusinessHuis tegen betaling aanbiedt, krijgt u een Betaald Profiel, waarvoor aanvullende voorwaarden gelden die zien op de Aanvullende Diensten.

8.6            BusinessHuis is nooit gehouden een fysieke drager met programmatuur van het Platform ter beschikking te stellen aan de Gebruikers.

9.              Intellectueel Eigendom BusinessHuis of derden
9.1            U erkent en gaat ermee akkoord dat het merk, logo en handelsnaam BusinessHuis, inclusief alle domeinnamen, e-mailadressen en bedrijfsnamen waarin het woord BusinessHuis voorkomt, eigendom is van BusinessHuis en beschermd wordt door intellectuele eigendomsrechten. U erkent en gaat ermee akkoord dat de Site, het Platform, alle software die voor de werking van de Site en het Platform wordt gebruikt, alle daarmee gegenereerde gebruikersinformatie en databases en alle niet door u op de Site en/of het Platform geplaatste informatie, bestanden of andere materialen eigendom zijn van BusinessHuis, licentiegevers van BusinessHuis of andere gebruikers van het Platform en dat deze beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten zoals (onder meer) auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.
9.2            Niets in deze Algemene Voorwaarden of op de Site is bedoeld om deze intellectuele eigendomsrechten over te dragen of om enige andere rechten ten aanzien van deze intellectuele eigendomsrechten aan u toe te kennen.
9.3            Het gebruik dat u mag maken van de in 9.1 genoemde intellectuele eigendomsrechten is beperkt tot het gebruik van het Platform binnen de doelstellingen van het Platform. U staat er voor in dat u geen inbreuk zal maken op deze intellectuele eigendomsrechten van BusinessHuis en derden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de software die voor de werking van de Site en het Platform wordt gebruikt op enige manier te proberen te ontcijferen, aan te passen, te wijzigen of daarvan afgeleide werken te ontwikkelen of op enige andere manier inbreuk te maken op de daarop rustende auteursrechten of het uiterlijk of de functie van de Site en het Platform te “framen”, “spiegelen” of op andere wijze te simuleren. Voorts zult u alle gegevens, informatie, bestanden of andere materialen die niet door u op het Platform zijn geplaatst niet downloaden, kopiëren, wijzigen, openbaar maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden gebruiken of enig ander doeleinde dat niet past binnen het doeleinde van het Platform, indien u deze gegevens, informatie, bestanden, materialen niet zelf op het Platform heeft geplaatst en toestemming daartoe heeft gekregen van de eigenaar.
10.            Privacy

10.1          Door het Aanmelden voor een Account en het accepteren van deze Algemene Voorwaarden bent u gebonden aan ons Privacy Reglement.

11.            Content van derden

11.1          Het Platform bevat content van derden (onder andere afkomstig van RSS-feeds en eigen bijdragen van gebruikers) en/of applicaties en/of diensten van derden en/of links naar websites van andere partijen. De aanwezigheid daarvan op het Platform geschiedt zonder tussenkomst van BusinessHuis en is derhalve niet vooraf goedgekeurd door BusinessHuis. BusinessHuis is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van content van derden of voor enig gebruik dat hiervan door Gebruikers wordt gemaakt.

11.2          BusinessHuis is niet verantwoordelijk voor de inhoud of vormgeving van websites die vanaf het Platform door Gebruikers zijn gelinkt.

11.3          Voor producten of diensten die door derden via het Platform worden aangeboden gelden de toepasselijke voorwaarden die daarvoor door die derden worden gehanteerd.

12.            Disclaimer

12.1          BusinessHuis kan er niet voor instaan dat het Platform en de daarop gepubliceerde informatie, bestanden, gegevens en/of materialen geschikt zijn voor het doel waarvoor u dit wenst te gebruiken.

12.2          U erkent en stemt er mee in dat het gebruik van het Platform en de daarop gepubliceerde informatie, bestanden, gegevens en/of materialen geheel voor eigen risico is.

12.3          BusinessHuis sluit iedere aansprakelijkheid jegens Gebruikers uit. Indien BusinessHuis ten aanzien van Gebruikers onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn voor enige vorm van schade om wat voor reden dan ook dan zal de aansprakelijkheid van BusinessHuis, inclusief de verbintenis tot ongedaanmaking, te allen tijde beperkt zijn tot een bedrag van maximaal € 100,--.
                 
13.            Overdracht rechten en verplichtingen

13.1          In het kader van een bedrijfsoverdracht is BusinessHuis gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

14.            Toepasselijk recht en geschillen

14.1          Op alle rechtsbetrekkingen tussen BusinessHuis en de Gebruikers, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken Gebruiker aldaar woonplaats heeft, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 
14.2          De rechter te Haarlem, Nederland, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen BusinessHuis en de Gebruikers die verband houden met het Platform kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
                   

 

DEEL B     AANVULLENDE DIENSTEN

 

15.            Overeenkomst Aanvullende Diensten, Duur, Beëindiging

15.1          BusinessHuis  biedt aan de Gebruikers via het Platform  tevens tegen betaling Aanvullende Diensten aan. Indien en voor zover Gebruiker de Aanvullende Diensten wenst af te nemen van BusinessHuis wordt tussen partijen een Overeenkomst gesloten en geldt dat gedurende de duur van de Overeenkomst BusinessHuis door middel van een Betaald Profiel aan de Betalende Gebruiker de standaard functionaliteiten die via het Platform worden aangeboden ter beschikking zal stellen, aangevuld met de overeengekomen Aanvullende Diensten als uiteengezet in de Overeenkomst, zonder dat aan de Betalende Gebruiker een fysieke drager met de programmatuur van de Site of het Platform ter beschikking wordt gesteld, zulks met inachtneming van hetgeen in de onderhavige Algemene Voorwaarden of andere ter zake het Platform geldende reglementen bepaald is.

15.2          Het Betaald Profiel zal de in de Overeenkomst omschreven functionaliteiten bevatten. De Betalende Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van het Betaald Profiel en de wijze waarop het Betaald Profiel wordt ingezet. Er kan door de Betalende Gebruiker geen rechten worden ontleend aan gratis aangeboden diensten of andere diensten dan de in de tussen partijen geldende overeenkomst omschreven Aanvullende Diensten.

15.3         De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar. Partijen hebben het recht de Overeenkomst tegen het einde van deze periode op te zeggen. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden tegen het einde van de periode van één jaar en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Gedurende het eerste jaar mogen partijen de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen.

15.4          Na afloop van de het eerste jaar wordt de Overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij een van partijen de Overeenkomst conform artikel 15.3  heeft opgezegd.

15.5          Beide partijen hebben het recht de Overeenkomst na het verstrijken van het eerste jaar schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand tegen het einde van een kalendermaand.

15.6          Beide partijen kunnen de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen dan wel ontbinden indien de andere partij –  al dan niet voorlopig – in surseance van betaling komt te verkeren, indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, indien de andere Partij haar crediteuren een akkoord aanbiedt. BusinessHuis mag de Overeenkomst tevens met onmiddellijke ingang opzeggen dan wel ontbinden in geval de Betalende Gebruiker in verzuim verkeert met haar betalingsverplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst. Indien BusinessHuis op een van deze gronden de Overeenkomst beëindigt, is BusinessHuis nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van de Betalende Gebruiker vervalt het recht tot gebruik van aan de Betalende Gebruiker ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege.

15.7         Het voorgaande laat ontbinding op grond van de wet onverlet.

15.8          Na beëindiging van de Overeenkomst zal BusinessHuis niet langer gehouden zijn haar Aanvullende Diensten te verlenen en zijn alle vorderingen van BusinessHuis op de Betalende Gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

16.            Vergoeding Aanvullende Diensten

16.1          De Betalende Gebruiker is aan BusinessHuis voor het ter beschikking stellen van de Aanvullende Diensten een vergoeding verschuldigd zoals weergegeven in de Overeenkomst.

16.2          Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient de Betalende Gebruiker alle betalingen in euro’s te voldoen.

16.3          Indien de Betalende Gebruiker bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de verschuldigde bedragen voor de Aanvullende Diensten te voldoen.

16.4          BusinessHuis is na een jaar gerechtigd schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de Betalende Gebruiker niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is de Betalende Gebruiker gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

16.5          Betaling vindt plaats conform de Overeenkomst. Verschuldigde bedragen worden door de Betalende Gebruiker betaald volgens deze betalingscondities. De Betalende Gebruiker kan er onder de in de Overeenkomst genoemde voorwaarden tevens voor kiezen de gehele vergoeding voor een jaar vooruit te betalen.

16.6          Indien de Betalende Gebruiker bezwaar heeft tegen de ontvangen factuur, dan dient de Betalende Gebruiker deze bezwaren binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan BusinessHuis kenbaar te maken bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur komt vast te staan. De Betalende Gebruiker is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

16.7          Indien de Betalende Gebruiker de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is BusinessHuis gerechtigd de Aanvullende Diensten op te schorten en is de Betalende Gebruiker, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien de Betalende Gebruiker na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan BusinessHuis de vordering uit handen geven, in welk geval de Betalende Gebruiker naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

16.8          Betalingen van de Betalende Gebruiker strekken allereerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen en lopende rente, waarbij oudere vorderingen voor de nieuwe gaan.

17.            Uitvoering Aanvullende Diensten, Verwerking Persoonsgegevens

17.1          BusinessHuis zal zich naar beste kunnen inspannen de verlening van Aanvullende Diensten met zorg uit te voeren in overeenstemming met de tussen Partijen gesloten Overeenkomst. De verplichtingen  van BusinessHuis hebben het karakter van een inspanningsverbintenis.

17.2          BusinessHuis heeft het recht wijzigingen in de inhoud of omvang van de dienstverlening en het Platform, waaronder begrepen de Aanvullende Diensten, aan te brengen. BusinessHuis kan de uitvoering van de Aanvullende Diensten voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de programmatuur. BusinessHuis is niet gehouden specifiek voor de Betalende Gebruiker bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Aanvullende Diensten of programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen. Indien dergelijke wijzigingen een ingrijpende verslechtering van de functionaliteiten van de Aanvullende Diensten van de Betalende Gebruiker tot gevolg heeft, kan de Betalende Gebruiker de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften.

17.3          BusinessHuis kan de dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. BusinessHuis zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.

17.4          BusinessHuis staat er niet voor in dat de in het kader van verlenen van Aanvullende Diensten aan de Betalende Gebruiker ter beschikking te stellen en ter beschikking te houden Platform foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. BusinessHuis zal zich er voor inspannen gebreken in het Platform binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het programmatuur betreft die door BusinessHuis zelf is ontwikkeld. BusinessHuis kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. BusinessHuis staat er niet voor in dat gebreken in programmatuur die niet zelf door BusinessHuis is ontwikkeld, zullen worden verholpen. BusinessHuis is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem-vermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen.

17.5          De Betalende Gebruiker garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die door de Betalende Gebruiker worden ingevoerd  – waaronder mede begrepen het invoeren van gegevens door BusinessHuis op verzoek van de Betalende Gebruiker –  in de aan de Betalende Gebruiker ter beschikking te stellen en ter beschikking te houden programmatuur. Indien BusinessHuis dit van belang acht voor de uitvoering van de Overeenkomst, zal de Betalende Gebruiker BusinessHuis desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop de Betalende Gebruiker uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. De Betalende Gebruiker vrijwaart BusinessHuis voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Betalende Gebruiker wordt gehouden of waarvoor de Betalende Gebruiker op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de Betalende Gebruiker bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan BusinessHuis toegerekend moeten worden. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van de door BusinessHuis ter beschikking gestelde en ter beschikking gehouden programmatuur, ligt uitsluitend bij de Betalende Gebruiker. De Betalende Gebruiker staat er jegens BusinessHuis voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De Betalende Gebruiker vrijwaart BusinessHuis tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

17.6          De Betalende Gebruiker heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens, hierna “Wbp”) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij de Betalende Gebruiker. Partijen houden het er voor dat BusinessHuis ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ in de zin van de Wbp is. In dat kader dienen deze Overeenkomst tevens als bewerkersovereenkomst in de zin van Wbp. BusinessHuis zal persoonsgegevens, als gedefinieerd in artikel 1 van de Wbp, op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de specifieke beveiligingseisen, en met toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerken. De persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt voor het door Gebruiker gespecificeerde doel. BusinessHuis zal zich onthouden van het direct of indirect verwerken van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie. Indien BusinessHuis voornemens is persoonsgegevens direct of indirect te verwerken buiten de Europese Unie dient zij daarvoor voorafgaande schriftelijk toestemming te verkrijgen van de Betalende Gebruiker. BusinessHuis zal haar volledige medewerking verlenen aan de Betalende Gebruiker om betrokkenen in de zin van de Wbp toegang te laten krijgen tot hun persoonsgegevens, persoonsgegevens te verwijderen, corrigeren of als onjuist markeren, BusinessHuis zal bij het einde van de werkzaamheden of bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst alle verstrekte gegevens en eventuele uit de verstrekte gegevens afgeleide gegevens en/of informatie aan de Betalende Gebruiker (terug) geven of ten genoegen van de Betalende Gebruiker vernietigen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. BusinessHuis zal, zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door de Betalende Gebruiker na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van BusinessHuis begrepen en komen volledig voor rekening van de Betalende Gebruiker.

18.            Klachten, Disclaimer, Overmacht

18.1          BusinessHuis kan er niet voor instaan dat het Platform en de daarop gepubliceerde informatie, bestanden, gegevens en/of materialen geschikt zijn voor het doel waarvoor u dit wenst te gebruiken.

18.2          De Betalende Gebruiker erkent en stemt er mee in dat het gebruik van het Platform en de daarop gepubliceerde informatie, bestanden, gegevens en/of materialen geheel voor eigen risico is.

18.3          Klachten over de dienstverlening en/of het Platform kunnen door de Betalende Gebruiker schriftelijk aan BusinessHuis worden gemeld. Een klacht dient zo spoedig mogelijk nadat het feit dat tot de klacht heeft geleid zich heeft voorgedaan aan BusinessHuis te worden gemeld onder vermelding van alle voor de klacht relevante informatie, zodat BusinessHuis in staat wordt gesteld deze klacht te onderzoeken en zo nodig adequaat te reageren op de klacht. Alle gevolgen voor het niet direct melden van de klacht zijn voor risico van de BusinessHuis. Ingeval een klacht gegrond is, is BusinessHuis slechts aansprakelijk binnen de grenzen van dit artikel.

18.4          Indien BusinessHuis ten aanzien van de Betalende Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enige vorm van schade om wat voor reden dan ook dan zal de aansprakelijkheid van BusinessHuis, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld:

 • BusinessHuis is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat BusinessHuis is uitgegaan van  door of namens de Betalende Gebruiker verstrekte onjuiste gegevens/bestanden/hulpmiddelen en informatie;  
 • BusinessHuis is nimmer aansprakelijk voor de door de Betalende Gebruiker geleden gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs-  en andersoortige stagnatie;
 • de aansprakelijkheid van BusinessHuis, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, tegenover de Betalende Gebruiker is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de Betalende Gebruiker uit hoofde van de Overeenkomst in de 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis  aan BusinessHuis heeft betaald (excl. BTW). De totale aansprakelijkheid van BusinessHuis zal echter maximaal en nooit meer dan een bedrag van € 500,-- per jaar bedragen, ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen.

18.5          Deze beperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van BusinessHuis en/of van leidinggevenden van BusinessHuis.

18.6          Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt , naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan alle van buitenkomende oorzaken alsmede de gevolgen hiervan, voorzien of niet-voorzien, waarop een partij geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor een partij niet in staat is zijn/haar verplichtingen na te komen dan wel waardoor het voor een partij dermate onmogelijk bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar is dat nakoming van de Overeenkomst in redelijk niet van deze Partij verwacht kan worden, zoals onder andere: (i) overmacht van toeleveranciers van BusinessHuis, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers van BusinessHuis, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog of (viii) werkbezetting. Indien een overmachtsituatie langer dan zestig dagen duurt, hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

pdf icon Algemene voorwaarden 2014

 

Banner-BUUV-met-vraag200
Haarlem updates